POLITYKA PRYWATNOŚCI
PREAMBUŁA
Na tej stronie internetowej (gerz-holding.com, dalej - "Strona internetowa") możemy gromadzić dane osobowe w sposób i do celów opisanych poniżej. Bardzo doceniamy poufność odwiedzających witrynę, dlatego zapewniamy bezpieczne przechowywanie i wykorzystanie danych odwiedzających zgodnie z wymogami ukraińskiego prawa o ochronie danych osobowych, a także europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("GDPR").
Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności („Oświadczenie") opisuje rodzaje informacji, które zbieramy na tej stronie, w tym informacje dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób („dane osobowe"), w których celach wykorzystujemy takie dane osobowe, którym możemy je udostępniać. W niniejszym oświadczeniu opisano również Twoje prawa i sposób skontaktowania się z nami w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności.
Proszę przeczytać to Oświadczenie przed użyciem lub przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych w Witrynie.
Wchodząc na tę stronę i korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy, wykorzystujemy i ujawniamy twoje dane osobowe, jak opisano w niniejszym Oświadczeniu.
Dane zebrane na tej stronie będą wykorzystywane w celu:
– utrzymanie strony
– dostarczanie informacji o działalności firmy
– przechowywanie danych w osobistych preferencjach i ustawieniach użytkowników Witryny
– zbieranie statystyk o użytkownikach
– monitorowanie stanu sesji użytkownika
KONTROLER DANYCH
GERZ HOLDING, LLC (lub „firma", „my", „nas" lub „nasz") jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu GDPR), które są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem tej witryny.

GERZ HOLDING, LLC
17-A, Charkówska Autostrada, Kijów, 02090, Ukraina
+380 44 538-03-60
https://www.gerz-holding.com
ZBIERANE DANE I CEL DLA NICH
1. Automatycznie gromadzone dane:
– typ i wersja przeglądarki
– system operacyjny
– Adres IP
Gromadzenie i tymczasowe przechowywanie tych danych jest konieczne do prawidłowego wyświetlania zawartości Witryny na komputerze użytkownika. Nie ustanawiamy powiązania między danymi automatycznie gromadzonymi przez system informacyjny a innymi danymi osobowymi osób fizycznych. Podstawą prawną takiego przetwarzania informacji o twoim urządzeniu jest konieczność satysfakcjonującego działania Strony.
2. Cookie
Cookie jest przechowywany w pliku komputerowym użytkownika, gdy odwiedza on strony Witryny, co pozwala zidentyfikować urządzenie użytkownika lub przeglądarkę, gdy ponownie odwiedza Stronę. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:
– uwierzytelnienie użytkownika
– zachowanie osobistych odniesień i ustawień użytkownika
– monitorowanie stanu sesji użytkownika
– zbieranie statystyk o użytkownikach
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pomocą plików cookie są:
– prawnie uzasadnione interesy realizowane przez GERZ HOLDING, LLC i strony trzecie, takie jak utrzymanie naszej Strony oraz ulepszanie lub rozwijanie naszej działalności;
– zgoda użytkownika [udzielona poprzez kliknięcie przycisku "Zaakceptować" na banerze witryny cookie. Użytkownik zawsze będzie mógł wycofać swoją zgodę i zmienić wybór, zmieniając ustawienia przeglądarki w przyszłości, jak opisano poniżej.
Użytkownik może ograniczyć wykorzystanie plików cookie przy użyciu ustawień przeglądarki. Pamiętaj, że jeśli zmienisz ustawienia przeglądarki, funkcjonalność Witryny może być ograniczona, a niektóre treści mogą być wyświetlane niepoprawnie. Szczegółowe instrukcje dotyczące zmiany wymienionych ustawień znajdują się poniżej:
PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Prawo dostępu do twoich danych osobowych.
Zgodnie z art.15 GDPR użytkownik ma prawo wiedzieć o tym, że przetwarzamy lub przechowujemy Twoje dane osobowe. Możesz skorzystać z tego prawa, żądając kopii swoich danych osobowych, przesyłając pisemny wniosek na poniższy adres, aby dowiedzieć się, jakie dane są przetwarzane i jak są przetwarzane. Ponadto użytkownik ma prawo wiedzieć, w tym między innymi: do czego wykorzystywane są dane osobowe użytkownika, do kogo są przekazywane dane osobowe użytkownika, czas przechowywania danych osobowych, źródło danych osobowych, w których nie są one gromadzone od użytkownika , czy dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, czy dane osobowe użytkownika są przekazywane do państw lub organizacji międzynarodowych poza UE oraz czy wdrożone są odpowiednie zabezpieczenia w celu takiego przekazania.
2. Prawo do sprostowania
Zgodnie z art.16 GDPR użytkownik ma prawo poprosić nas o poprawienie informacji, które uważasz za niedokładne. Masz również prawo poprosić nas o uzupełnienie informacji, które Twoim zdaniem są niekompletne. Wykonanie takiego prawa jest możliwe poprzez przesłanie pisemnego wniosku na podany poniżej adres, z potwierdzeniem tożsamości użytkownika.
3. Prawo do usunięcia
Zgodnie z art. 17 GDPR użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie jego danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w szczególności jeśli użytkownik wycofa swoje treści w celu przetwarzania swoich danych osobowych, uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, sprzeciwia się przetwarzaniu dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Wykonanie takiego prawa jest możliwe poprzez złożenie pisemnego wniosku na adres podany poniżej.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Zgodnie z art.18 GDPR użytkownik ma prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych (będziemy je tylko przechowywać), zwłaszcza jeśli użytkownik kwestionuje dokładność swoich danych osobowych, w okresie naszej weryfikacji dokładność jego danych osobowych, uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale sprzeciwia się ich usunięciu. Wykonanie takiego prawa jest możliwe poprzez złożenie pisemnego wniosku na adres podany poniżej.
5. Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art.20 GDPR użytkownik może wykonywać swoje prawa tylko w odniesieniu do danych osobowych, które dotyczą użytkownika i tego użytkownika, który nam przekazał. Użytkownik ma prawo poprosić nas o otrzymywanie takich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazywanie ich do innego kontrolera. Prawo to jest wykonywane tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonanie takiego prawa jest możliwe poprzez złożenie pisemnego wniosku na adres podany poniżej.
6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Zgodnie z art.18 GDPR użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, przetwarzaniu jego danych osobowych w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub osoby trzecie) i możemy być zmuszeni zaprzestać przetwarzania danych użytkownika, chyba że wykażemy ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności użytkownika, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Wykonanie takiego prawa jest możliwe poprzez złożenie pisemnego wniosku na adres podany poniżej.
7. Prawo do wycofania zgody użytkownika
Zgodnie z art. 7 (3) GDPR, użytkownik zadeklarował zgodę na wszelkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych, jak w przypadku danych w oświadczeniu, ma prawo do wycofania się z użycia w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod usługą podanym poniżej. Wykonaj takie prawa jest możliwe poprzez złożenie pisemnego dokumentu na adres podany poniżej.
8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 GDPR użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w kraju, w którym użytkownik mieszka, pracuje lub w którym domniemane naruszenie miało miejsce, jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo. Jeśli użytkownik znajduje się w jednym z państw członkowskich UE, może złożyć skargę do jednego z organów nadzorczych, którego dane kontaktowe podano pod poniższym linkiem. Jeśli użytkownik przebywa na Ukrainie, może złożyć skargę do komisarza ds. Praw człowieka Rady Najwyższej Ukrainy, którego dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem.
DANE KONTAKTOWE
W celu wykonania praw użytkownika opisanych powyżej zgodnie z GDPR lub w przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia, prosimy o kontakt mailowy press@gerz-holding.com lub adres pocztowy 17-A, Charkówska Autostrada, office 204, Kijów , 02090, Ukraina. Odpowiemy na prośbę w ciągu jednego miesiąca, z wyjątkiem przypadków, gdy taka odpowiedź będzie wymagała więcej czasu.
GERZ HOLDING © 2006-2022